در گزارش اجاره مطرح شد کسری بودجه باید با ایجاد درآمدهای پایدار جبران شود

به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی دولت به ایجاد درآمدهای پایدار برای جبران کسری بودجه اظهار داشت: انتشاراوراق باید پس از تمام تلاش دولت برای کاهش هزینه ها و ایجاد درآمدهای پایدار صورت گیرد.
میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه دولت برای انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه اظهار داشت: اوراق بدهی در مقایسه با چاپ پول و استقراض خارجی برای کشور، هزینه کمتری دارد اما این نکته وجود دارد که انتشار اوراق باید پس از تمام تلاش دولت برای کاهش هزینه ها و ایجاد درآمدهای پایدار همچون پایه های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد. درباره انتشار اوراق بدهی در کشورهای دیگر، اظهار داشت: اغلب کشورها هنگام تنظیم سند بودجه، کم و بیش با کسری هایی مواجهند. مهم تر از اینکه مقدار این کسری بودجه چقدر است، راه جبران آن است. وی افزود: مهم ترین سفارش اقتصاددان ها دراین زمینه به دولت ها بخصوص دولت های نفتی این است که کسری بودجه غیر نفتی در لایحه بودجه ای که به مجلس داده می شود آشکار شود. این اقدام هرچند ظاهرش ساده است اما نزدیک به ۵۰ سال است که در کشور اتفاق نیفتاده و سر منشأ فسادهای زیادی در بودجه شده است. باید کسری بودجه غیر نفتی آشکار شود این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با آشکار کردن کسری بودجه غیر نفتی، مذاکرات بودجه در مجلس به جای اینکه صرف امور بی حاصل شود، صرف امور اساسی کشور خواهد شد و نمایندگان ملت برای جبران کسری بودجه دولت ریل گذاری خواهند کرد. وی در زمینه راه های معمول جبران کسری بودجه، اظهار داشت: در یک فضای منطقی چند روش برای جبران کسری بودجه وجود دارد، نخستین آنکه در پنجاه سال گذشته در کشور ما رواج داشته است، افزایش فروش نفت یا افزایش نرخ ارز به جهت افزایش درآمد ناشی از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال است. جبران کسری بودجه باید با کاراتر کردن هزینه ها و تعریف درآمدهای پایدار باشد پیله فروش درباره راه دوم جبران کسری بودجه، اظهار داشت: راه دیگری که می توان در کنار این مورد بیان کرد و به آثار مثبت یا منفی آن فکر نماییم کاهش هزینه های اداره کشور است که هیچگاه مدنظر سیاست گذاران نبوده است. وی افزود: روش دیگری که می توان در دولت و مجلس پیگیری کرد، افزایش درآمدهای پایدار برای دولت با تعریف پایه های مالیاتی برای دولت و یا حذف معافیت های مالیاتی بی مورد در اقتصاد ایران است که اگر این اتفاقات می افتاد در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می شد و کسری بودجه سال جاری تا حدی مرتفع می شد. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر تمام این کارها انجام می شد یعنی هزینه ها را مدیریت می کردیم و منابع جدید درآمدی برای دولت ایجاد می کردیم، آن وقت این سوال مطرح می شد که آیا کسری بودجه دولت را می توان از راه استقراض، چه از نوع خارجی که بدترین نوع استقراض است و چه از نوع داخلی؛ از راه بانک مرکزی که به معنای چاپ پول مستقیم و تورم بوده و بسیار زیان بار است یا از راه استقراض از مردم و با انتشار اوراق بدهی انجام داد یا خیر. پیله فروش با اعلان اینکه اولویت بندی راه های جبران کسری بودجه بسیار مهم می باشد، تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما در سال هایی که فروش نفت به اندازه کافی بوده است به وسیله آن کسری بودجه پوشانده شده و به مردم به دروغ گفته شده است که کسری بودجه وجود ندارد در بعضی سال ها هم با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را پوشانده ایم و هم اکنون که نفت نیست به جای اینکه دنبال راهکارهای اساسی که سبب تحول در اقتصاد کشور می شود باشیم دنبال سهل الوصول ترین راه هستیم و آن هم انتشار اوراق و استقراض از مردم است.