در سال ۹۸ ثبت شد؛ رشد ۳۲ و نه دهم درصدی تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری

به گزارش اجاره شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۸۱.۹ بوده که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۳۲.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) سال ۹۸ از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید.
شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۸ برابر است با ۴۸۱.۹ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۳۲.۹ درصد افزایش یافته است.
شاخص زراعت و باغداری
شاخص گروه زراعت و باغداری در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۵۴.۱ است که نسبت به سال قبل ۲۶.۷ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه غلات در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۹۶.۴ است که نسبت به سال قبل ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۵۵، ۱ است که نسبت به سال قبل ۱۹.۲ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه سبزیجات در سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۰۰.۱ است که نسبت به سال قبل ۵۲.۸ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه موادخام طبقه بندی نشده در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۹۴.۶ است که نسبت به سال قبل ۳۷.۸ درصد افزایش یافته است.
شاخص دامداری سنتی
شاخص گروه دامداری سنتی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۴۱.۵ است که نسبت به سال قبل ۴۵.۵ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۹۲.۵ است که نسبت به سال قبل ۵۱.۵ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۵۴.۴ است که نسبت به سال قبل ۴۸.۹ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه گوسفند و بره در سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۱۳.۷ است که به نسبت به سال قبل ۴۸.۴ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۴۲.۰ است که نسبت به سال قبل ۳۵.۱ درصد افزایش یافته است.