خزانه داری کل کشور: ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه دولت جبران شد

معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، طی اطلاعیه ای از هشتمین مرحله عرضه ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت اطلاع داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای از انجام هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسلامی با مشارکت بانک ها و نهادهای مالی بازار سرمایه (از قبیل صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه) در بازار بین بانکی و بازار سرمایه در روز گذشته (سه شنبه هفتم مرداد ماه) اطلاع داد.
این مرکز در اطلاعیه صادره، اقدام مزبور را در جهت تأمین مالی غیر تورمی ناترازی بودجه عمومی دولت و بهره گیری حداکثری از ظرفیت ایمن بازار بدهی عنوان کرده است.
در اطلاعیه مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور آمده است:
«پس از دریافت پیشنهادات خرید اوراق از متقاضیان در سامانه بازار بین بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، حسب تصمیمات اتخاذ شده در جهت تأمین مالی بهینه، مجموعاً مبلغ ۴۴ هزار و ۴۷ میلیارد ریال در تاریخ هفتم مرداد ماه برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت تأمین شد که به شرح زیر است:

شایان ذکر است، عرضه اوراق از راه برگزاری همزمان حراج در بازار پول و سرمایه انجام می شود و در نتیجه هشت مرحله عرضه هفته های گذشته، مبلغ ۴۲۶ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تأمین شده است که جزئیات آن به شرح زیر است:

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است:
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل مستمر «روند تحولات متغیرهای اقتصادی» و «روند سنجه های پایداری بدهی های دولت در چارچوب سناریوهای مختلف» و «پیش بینی جریان ورودی و خروجی منابع بودجه عمومی به خزانه و هم تلاش جهت حصول به درجات قابل قبولی از سازگاری سیاستی با سیاست گذار پولی» هر هفته نسبت به پذیرش پیشنهادات اقدام می نماید. بدیهی است نتیجه این رویکرد، کسب اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید است.

منبع: