ساعات کاری ادارات مالیاتی افزایش یافت

اجاره: رئیس کل سازمان امور مالیاتی از افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی در ایام باقیمانده مردادماه و همین طور روز شنبه اول شهریورماه آگاهی داد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا، با اشاره به اینکه ایام پایانی مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مودیان و درخواست آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی هم راه است، دستور افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر کشور را با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و پروتکل های بهداشتی در محل کار صادر کرد. بر این اساس و بمنظور ارائه خدمات مطلوب به مودیان محترم مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی، خصوصاً اطلاع رسانی و ارائه راهنمایی و پاسخگویی لازم در ارتباط با تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم وتسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۸ و نیز انجام کلیه تکالیف قانونی محوله در مهلت های قانونی، ساعات کاری ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور طی روزهای سه شنبه ۲۸ مردادماه، چهارشنبه ۲۹ مردادماه و پنجشنبه ۳۰ مردادماه از اول وقت اداری تا ساعت ۱۹ می باشد. همین طور ساعات کاری ادارات مذکور در روز جمعه ۳۱ مردادماه، از اول وقت اداری تا ساعت ۱۴ و در روز شنبه یکم شهریورماه از اول وقت اداری تا ساعت ۲۰ می باشد. گفتنی است با توجه به این که ۳۱ مردادماه که آخرین مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل امسال است، مصادف با روز تعطیل (جمعه) می باشد، پس بر طبق قانون، روز شنبه یکم شهریورماه، آخرین مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی خواهد بود.

منبع: