مرکز آمار ایران تشریح کرد ایرانی ها از زمان خود چگونه استفاده می کنند؟

به گزارش اجاره نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت مردم در فصل بهار ۱۳۹۹ از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت بهار ۱۳۹۹ از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید.
طرح آمارگیری گذران وقت یکی از طرح های مهم مرکز آمار ایران است. این طرح با رفتن به خانوارها و با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری کشور، شناخت نوع و مدت زمان فعالیتهای انجام شده توسط آنها در یک شبانه روز به اجرا در آمده است. این طرح در چهارمین هفته خرداد ماه (۹۹/۳/۲۴ لغایت ۹۹/۳/۳۱) در نقاط شهری کشور اجرا شد.
بررسی نتایج طرح در بهار ۹۹ نشان داده است که:
متوسط بیش ترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب:
– به گروه فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی (شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت های بهداشتی – پزشکی، سفر در رابطه با فعالیتهای رسیدگی و خودمراقبتی و …) با ۱۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی (شامل بازدید از، رویدادهای / مکان های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، استفاده از رسانه های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر در رابطه با فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی و تمرین های ورزشی و …)»با ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
– خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده (شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و …)» با ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
اشتغال و فعالیتهای مرتبط برای مزد (شامل اشتغال در شرکت ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه های اقتصادی خانگی تولید کالاها، اشتغال در خانوارها و بنگاه های اقتصادی خانگی عرضه خدمات، فعالیتهای فرعی و وقفه های در رابطه با شغل، جستجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد در رابطه با شغل و …) ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه است، این مدت زمان برای مردان در حدود ۴ ساعت ۴۸ دقیقه است.
معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی (صحبت کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی / فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسئولیت های مربوط به شهروندی، آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و …) با یک ساعت و ۳۶ دقیقه بوده است.
-همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با ۲ دقیقه است.
– در میان مردان، پس از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش ترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیتهای مرتبط برای مزد» با ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی» با ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» با یک ساعت و ۲۵ دقیقه بوده است
– در میان زنان، متوسط بیش ترین زمان صرف شده پس از رسیدگی و خودمراقبتی، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه و «فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی» با ۴ ساعت و ۸ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.
– مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز بیشتر از ۳ ساعت و نیم وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیشتر از ۴ ساعت زمان کمتری به فعالیتهای مرتبط برای مزد اختصاص می دهند.
– مقایسه الگوی گذران وقت فصل بهار ۹۹ با فصل زمستان ۹۸ نشان داده است خدمات خانگی بدون مزد به صورت متوسط ۱۳ دقیقه و فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» و «فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی» با ۲ دقیقه نسبت به فصل زمستان زمان کمتری و فعالیت «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» با ۱۲ دقیقه و یادگیری با ۴ دقیقه زمان بیشتری به خود مختص کرده است.