در مرداد ماه ثبت شد؛ افزایش فاصله تورمی دهک ها

مرکز آمار ایران اعلام نمود: محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بین ۲۱.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک نهم است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر مبنای دهک های هزینه ای مرداد ماه ۹۹ از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید.
نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ۱۳۹۹ برابر ۲۵.۸ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۲۳.۴ درصد برای دهک اول تا ۲۸.۸ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۲۱.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۵.۲ درصد برای دهک اول تا ۳۰.۶ درصد برای دهک دهم است.
فاصله تورمی دهک ها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در بین دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۵.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.۷ درصد) ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۹ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش نشان داده است.