مرکز آمار ایران اعلام کرد: وضعیت تورم در استان های کشور

مرکز آمار ایران اعلام نمود: بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۱.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (۲۱.۶ درصد) است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد ۱۳۹۹ از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید.
بر این اساس، در مرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۳۵.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با ۲.۳ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۰.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۳۴.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۸ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۵.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۱.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (۲۱.۶ درصد) است.
خانوارهای شهری
در مرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۳۴.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ۵.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ۲.۲ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۳۰.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۳۵.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۵.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۰.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۲.۱ درصد) است.
خانوارهای روستایی
در مرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۴۲.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان یزد با ۵.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ۱.۷ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۹.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ همدان (۳۷.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (۲۲.۴ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۵.۴ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۱.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (۲۰.۳ درصد) است.