مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه تولیدکننده کاهش پیدا کرد

به گزارش اجاره مرکز آمار اعلام نمود: شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۲۳.۶درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۳.۱واحد درصد کاهش نشان داده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۸، ۱۲، ۰ درصد افزایش دارد. در بین بخش های مختلف تولیدی کم ترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی (۳.۶ درصد) و بیش ترین نرخ مربوط به یخش برق (۴۰.۶ درصد) است.
تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۱۱. ۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۱۱.۷ درصد افزایش داشته است. کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش خدمات (۶.۷ درصد) است.
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۱۲. ۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۳.۰ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۸، ۱۲.۰ درصد افزایش دارد. در بین بخش های مختلف تولیدی کم ترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی (۳.۶ درصد) و بیش ترین نرخ مربوط به یخش برق (۴۰.۶ درصد) است.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۲۳. ۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۳.۱ واحد درصد کاهش نشان داده است. در فصل مورد بررسی، در بین بخش های اصلی تولیدی در کشور، کم ترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (۹.۹ درصد) و بیش ترین آن مربوط به بخش معدن (۳۷.۷ درصد) است.

منبع: