گزارش اجاره خرید خودرو و ساختمان توسط دستگاه های دولتی در ۱۴۰۰ ممنوع گردید

دولت در ضوابط تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاههای دولتی را از پیشبینی اعتبار برای خرید خودرو و ساختمان جدید به جز در بعضی موارد استثنائی منع کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است، در بخش بودجه تملک دارایی، پیشبینی اعتبار برای خرید خودرو های سواری داخلی (به استثناء دستگاه های جدیدالتاسیس با رعایت مفاد بند ۹ و با جایگزینی با خودرو های فرسوده) و خودرو های خارجی برای کلیه دستگاه های دولتی را ممنوع اعلام نموده است. در این ضوابط همچنین، هرگونه پیشبینی اعتبار برای راه اندازی و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی (به استثناء موارد تغییر سطح تصمیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های اداری در حال تخریب بدون بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی) ممنوع می باشد.
اولویت بندی طرح های دستگاه های اجراییبر اساس این ضابطه، ساماندهی و اولویت بندی طرح ها بر مبنای چارچوب های مشخص ابلاغی سازمان، به پیشنهاد دستگاه های اجرایی انجام می شود و نهایتاً می بایست طرح ها در شش گروه کلی «طرح هایی که در سال ۱۴۰۰ خاتمه می یابند به همراه اولویت بندی»، طرح های اولویت دار مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و سفرهای ریاست جمهوری به همراه اولویت بندی»، «طرح های قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات آنها»، «طرح های تعمیر و تجهیز، مستمر و کمک»، طرح های دارای پیمانکار و غیرقابل مشارکت و واگذاری که احتیاج به هزینه نگهداشت دارند» و «طرح هایی که در سال ۱۴۰۰ اعتباری به آنها اختصاص نمی یابد» توسط دستگاه اجرایی دسته بندی و ضمن اعلام آن به سازمان اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۴۰۰ می باشد را در اولویت قرار داده و به صورت کامل پیشبینی نمایند.پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق و عیدی ۱.۵ میلیون تومانیدر بخش بودجه هزینه ای این ضوابط آمده است، دستگاه های اجرایی؛ الف – افزایش ضریب ریالی حقوق را به صورت متوسط بیست و پنج (۲۵) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار (۲۵) درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید. ب – سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹) پیشبینی نمایند. ج – مبلغ پاداش آخر سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال پیشبینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش، آخر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیشبینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۹ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹) پیشبینی نمایند.

منبع: