فیلم؛ دولت بودجه صوری می دهد یکی از ارکان نظارت از دست رفته است!

کارشناس اقتصادی می گوید دولت در سالهای اخیر با تدوین و ارائه بودجه صوری به مجلس، عملا موجب کاهش قدرت نظارتی مجلس شده است.
دریافت ۸ MB به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید هادی سبحانیان معتقد است: یکی از ارکان قدرت مجلس برای نظارت بر دولت، بودجه سنواتی کل کشور است که متأسفانه در کشور ما کمرنگ شده و در دو سال اخیر شاید این قدرت، به نزدیک صفر رسیده است. علت هم این است که دولت یک بودجه صوری تقدیم مجلس می کند؛ مجلس این بودجه صوری را بررسی و تصویب می کند اما بلافاصله با شروع سال جدید، بودجه بار دیگر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تغییر می کند. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: سال قبل کسری بودجه سنگین در بودجه ۹۹ با بیش برآوردی در تخمین درآمدهای نفتی و مولد سازی دارایی های دولت و فروش اوراق پوشانده و پنهان شد؛ نگرانی ما این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیش فروش نفت، به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد.