یک مقام مسئول خبر داد؛ گسل پیشانی کوهستان منشا زلزله اخیر فارس

به گزارش اجاره یک مقام مسئول اظهار داشت: زمین لرزه ای با بزرگای ۴ در عمق ۱۶ کیلومتری ساعت ۱۸: ۱۲ روز  ۱۸ آبان ماه در ۱۸ کیلومتری بندر مقام در شهرستان پارسیان استان هرمزگان رخ داد که منشا آن گسل پیشانی کوهستان بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودزی وژئودینامیک اعلام نمود: زمین لرزه ای با بزرگای ۴ در عمق ۱۶ کیلومتری ساعت ۱۸: ۱۲ روز ۱۸ آبان ماه در ۱۸ کیلومتری بندر مقام در شهرستان پارسیان استان هرمزگان رخ داد. تحلیل زلزله اخیر وی افزود: گسل پیشانی کوهستان مرز زاگرس چین خورده ساده با کوهپایه ها بوده و با طول ۱۳۵۰ کیلومتر دارای قطعات رانده شده ۱۵ تا ۱۱۵ کیاومتری است. نانکلی تصریح کرد: رژیم تکتونیکی منطقه فشارشی است که از میدان کرنش یا استرین شبکه ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور بدست آمده است و تطابق خوبی با نتایج حاصل از حل مکانیزم کانونی دارد. رئیس اداره ژئودزی وژئودینامیک بیان داشت: این منطقه در محل و زون برخورد دو صفحه عربی و اوراسیا بوده و زون لرزه خیزی است. نرخ همگرایی این دو صفحه ۲۲ میلیمتر در سال است که از مدل حرکت کشور بر مبنای شبکه ایستگاه های دائمی و ژئودینامیک کشور بدست آمده است. وی عنوان کرد: میدان سرعت که نسبت به بلوک ایران مرکزی بعنوان سیستم مختصات مرجع در نظر گرفته شده است نشان داده است در گستره خلیج فارس سرعت حرکت ایستگاه ها ۸-۶ میلی متر درسال است.

نانکلی بیان داشت: اندازه گیری های GPS و تحلیل نتایج مربوط نشانگر آن است که نرخ کوتاه شدگی در جنوب شرقی زاگرس حدود ۳±۹ میلیمتر در سال است.

منبع: