مرکز آمار اعلام کرد؛ تورم تولیدکننده صنعت برق به ۲۹ و سه دهم درصد رسید

به گزارش اجاره مرکز آمار اعلام نمود: درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال قبل (متوسط تورم سالانه) به ۲۹.۳ درصد رسید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز ۱۳۹۹ را اعلام نمود. بر طبق این گزارش درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ۴۵.۵ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت های توزیع برق، در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است. تورم فصلی درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ۷.۳ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان، ۳.۷ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۵.۴، ۱۳.۰ و ۰.۹- بوده است. تورم نقطه به نقطه درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ۴۵.۵ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت های توزیع برق، در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه کل بخش برق در فصل تابستان سال جاری ۴۳.۰ درصد بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۳۹.۷، ۴۶.۹ و ۴۶.۹ بوده است. تورم سالانه درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال قبل (متوسط تورم سالانه) به ۲۹.۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۰.۷ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همین طور درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز نسبت به زمان مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۲۶.۱، ۲۹.۱ و ۳۱.۸ بوده است.

منبع: