مرکز آمار اعلام کرد وضعیت مرغداری ها و پرورش مرغ

پارسال وزن مرغ زنده پرورش یافته در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی ۳.۲ میلیون تن بوده است.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، مرکز آمار نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در تیر و مرداد سالجاری را علام کرد.

براساس این گزارش در تابستان ۱۳۹۹ بیشتر از ۲۰ هزار و ۵۰۰ مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور وجود داشته که بیشتر از ۱۶ هزار و ۵۰۰ مرغداری فعال و بقیه (۴۰۶۸ مرغداری) غیر فعال بوده است.

در سال ۱۳۹۸، وزن مرغ زنده پرورش یافته در این مرغداری‎ها حدود ۳.۲ میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۶۵۸ هزار تن (۲۶ درصد) افزایش یافته است.

همچنین تعداد کل کارکنان شاغل در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در سال ۱۳۹۸، ۷۰۹۱۰ نفر بوده که از این تعداد ۴۳۸۳۹ نفر شاغلان با مزد و حقوق و بقیه (۲۷۰۷۱ نفر) شاغلان بدون مزد و حقوق بوده اند. همینطور ۹۸ درصد شاغلان این مؤسسات مرد بوده اند.

منبع: