نسبت به زمستان ۱۳۹۹؛ عرضه گوشت طیور در بهار سال جاری ۱۰ و نیم درصد افزایش یافت

به گزارش اجاره بر مبنای نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه های رسمی کشور، مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹  در حدود ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه های رسمی کشور در بهار ۱۴۰۰ از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید. بر مبنای نتایج این طرح، وزن گوشت انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه های رسمی کشور در بهار ۱۴۰۰ جمعاً ۵۲۲.۴ هزار تن گزارش شده است.
نتایج این آمارگیری نشان داده است که ماکیان (مرغ و خروس) با ۵۱۱.۶ هزار تن، ۹۸ درصد از کل وزن گوشت طیور عرضه شده را به خود مختص کرده است. گوشت سایر انواع طیور که به طور عمده شامل بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ و کبک می باشد با ۱۰.۸ هزار تن، ۲ درصد از کل وزن گوشت طیور عرضه شده را به خود مختص کرده است. همینطور بر مبنای نتایج این طرح مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹ در حدود ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است.