پرداخت مطالبات گندمکاران در آخرین روز کاری دولت دوازدهم

به گزارش اجاره سازمان مدیریت اعلام نمود تا تاریخ ۱۱ مرداد شرکت بازرگانی دولتی ایران ۴ هزار میلیون تن گندم را خرید تضمینی کرده که ۱۰۳ هزار میلیاردریال آن از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود مطالبات گندمکاران تا آخر دولت دوازدهم پرداخت گردید. بر مبنای مصوبه شورایعالی اقتصاد از ۳۱ فروردین سال جاری هر کیلوگرم گندم با قیمت ۵ هزار تومان خریداری می شود که نسبت به سال قبل دو برابر شده است. همینطور تا تاریخ ۱۱ مرداد شرکت بازرگانی دولتی ایران ۴.۳۷۴ میلیون تن گندم را با ارزش ۲۲۰.۶۲۵ هزار میلیاردریال خرید تضمینی کرده است. بر مبنای سامانه بانک کشاورزی مبلغ ۲۱۹.۲۵ ۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تأمین شده است. بدین سان تقریباً صددرصد مطالبات گندم کاران تا آخرین روز کاری دولت دوازدهم پرداخت شده است. گفتنی است که تنها ۱۰۳.۴۵۰ هزار میلیاردریال از مبالغ پرداختی برای این منظور از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.