از سوی وزیر اقتصاد؛ مدیران عامل جدید بانکهای ملی و سپه منصوب شدند

اجاره: وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکامی جداگانه محمدرضا فرزین و آیت الله ابراهیمی را به مدت ۲ سال به ترتیب بعنوان مدیران عامل بانکهای ملی ایران و سپه منصوب نمود.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در احکامی جداگانه محمدرضا فرزین و آیت الله ابراهیمی را به مدت ۲ سال به ترتیب بعنوان مدیران عامل بانکهای ملی ایران و سپه منصوب نمود.
این حکم به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی مصوب مجمع عمومی بانکها و مصوبه ۱ آبان ۱۴۰۰ هیئت مدیره دو بانک مذکور صادر گردیده است.
وزیر اقتصاد در این احکام تحقق اهدافی چون: سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی حداکثر تا آخر سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاه داری غیر ضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه گذاری های بانک در شرکت های فرعی تا آخر سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اقتصاد متناسب با اولویت های توسعه ای کشور و ممنوعیت های اعتبار دهی به کارهای سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک بمنظور افزایش استواری مالی بانک را از مدیران عامل جدید این دو بانک خواهان شده است.
تسهیلات خُرد را با حداقل وثیقه بدهید
همچنین استواری کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری، ایجاد توازن در تخصیص عادلانه تسهیلات از منظر جغرافیایی و رشد حداقل ۱۵ درصد سهم تسهیلات سرمایه ثابت در بخش های مولد، رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار خصوصاً درباب نرخ سپرده ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوان گرایی و پرورش استعدادها بمنظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتری، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت های اعتباری باتوجه به رتبه اعتباری و با حداقل وثیقه و رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه ها از دیگر اهدافی است که خاندوزی تحقق آنرا در دوره دوساله مسئولیت از آقایان فرزین و ابراهیمی در بانکهای ملی و سپه مطالبه کرده است.
بانک های نظامی ادغامی در سپه تا اختتام ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شوند
گفتنی است در حکم انتصاب آیت الله ابراهیمی به مدیرعاملی بانک سپه علاوه بر موارد یاد شده به سامان رساندن پروژه ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه تا آخر سال ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

منبع: