سند توسعه فضای مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران منتشر گردید

اجاره: مطالعات پشتیبان تلفیق سند ملی آمایش سرزمین با عنوان توسعه فضایی مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران در افق ۱۴۲۴ (در قالب شبکه¬ چندسطحی- چند مرکزی- چندعملکردی) منتشر گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، متن کامل سند توسعه فضایی مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران به همت گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه ای، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در قالب ۸۹ صفحه در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفت.
در قسمتی از این سند برای اولین بار مفاهیمی همچون توسعه فضایی چندسطحی- چندمرکزی- چندعملکردی مورد بررسی مفهومی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است سند ملی آمایش سرزمین سرانجام بعد از گذشت چهار دهه از شروع انقلاب اسلامی، اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب رسید. این سند بیان کننده تصویری مطلوب از توسعه فضایی و جهت گیری اصلی و بلندمدت سرزمین است که مجموعه کنشگران توسعه می خواهند با مشارکت یکدیگر و به کارگیری قابلیت ها، ظرفیت ها و مزیت های سرزمینی، در افق ۱۴۲۴ به آن دست یابند.
متن کامل این سند را (اینجا) بخوانید.

منبع: