مرکز آمار اعلام کرد؛ سیر صعودی شاخص قیمت کالاهای صادراتی

در فصل تابستان ۱۴۰۰، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل قبل ۲۰.۸ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ۱۴۰۰ (۱۳.۷ درصد) حدود ۷.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار، قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردارست. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ۱۳۹۵ (سال پایه) استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می شود. ذکر این نکته لازم است که برای محاسبه شاخص فصل تابستان ۱۴۰۰ از داده های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. پس نتایج اعلام شده بصورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه صورت گیرد. شایان ذکر است که بعد از استخراج و ارایه داده های قطعی سال ۱۴۰۰ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از طرف مرکز آمار بازبینی شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد. تورم فصلی
در فصل تابستان ۱۴۰۰، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های ریالی) نسبت به فصل قبل ۲۰.۸ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ۱۴۰۰ (۱۳.۷ درصد) حدود ۷.۱ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های دلاری) نسبت به فصل قبل ۲.۰ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ۱۴۰۰ (۳.۳ درصد) حدود ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است. در گروههای اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیا تولید شده از این مواد و…» ( ۲، ۷ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «اشیا هنری، اشیا کلکسیون یا عتیقه» (۱۷۱.۱ درصد) است. تورم نقطه به نقطه
در فصل تابستان ۱۴۰۰، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۰.۶ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ۱۴۰۰ (۱۹۳.۱ درصد) ۳۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. همین طور تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۰ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ۱۴۰۰ (۱۲.۷ درصد) ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است. در گروههای اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست های نرم و …» ( ۳۲.۱ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» (۶۷۴.۵ درصد) است. تورم سالانه
در فصل تابستان ۱۴۰۰، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ برابر با ۷.۱۹۱ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه ی بهار ۱۴۰۰ (۱۹۳.۹ درصد) ۲.۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ برابر با ۹.۹ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ۱۴۰۰ (۶.۹ درصد) حدود ۳.۰ واحد درصد افزایش داشته است. در گروههای اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیا تولید شده از این مواد و …» ( ۶۵.۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (۴۲۳.۸ درصد) است. متن کامل گزارش را (اینجا) بخوانید.