عضو کمیسیون تلفیق مجلس: مردم نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشند

به گزارش اجاره هادی بیگی نژاد با اعلان اینکه دولت در لایحه سال جاری بودجه را برمبنای حذف ارز ترجیحی گذاشته است، اظهار داشت: تمام درآمدها و هزینه ها در بودجه برمبنای نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباب حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به رادیو گفتگو اظهار داشت: مردم نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشند. وی با اشاره به این که سال قبل نیز موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شده بود، اظهار داشت: دولت برای واردات برخی از کالاهای اساسی مانند نهاده های دامی، ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکننده قرار می دهد تا این کالاها با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار گیرند. مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد عده ای را به طمع می اندازد تا از این تفاوت قیمت، سوءاستفاده کنند و این امر سبب ایجاد فساد شده است. بیگی نژاد همین طور از عدم اجرائی شدن اهداف در نظر گرفته شده برای پرداخت ارز ترجیحی گفت و بیان کرد: متأسفانه شاهد بوده ایم تعدادی از واردکنندگان کالای موردنظر را وارد می کردند اما با قیمت ارز آزاد به فروش می رساندند. این موارد و تعدادی از موارد دیگر موجب شد با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت شود. عضو کمیسیون تلفیق مجلس از موافقت دولت قبل با حذف ارز ترجیحی گفت و اظهار نمود: دولت طی نامه ای ضمن موافقت خود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، درخواست داشت این کار را با یک زمان بندی انجام دهیم. دولت، نامه خودرا به رهبری نوشت و رهبری به مجلس ارجاع داد. وی ادامه داد: مجلس به دولت شش ماه فرصت داد و قرار بود از فروردین تا شهریور سال جاری این کار به مرور صورت گیرد تا در شش ماه دوم امسال، ارز ترجیحی وجود نداشته باشد. این کار عملیاتی نشد و دولت جدید نیز چون تازه مستقر شده است، نمی توانست حذف ارز ترجیحی را بلافاصله در دستور کار قرار دهد. بیگی نژاد با اعلان اینکه دولت در لایحه سال جاری بودجه را برمبنای حذف ارز ترجیحی گذاشته است عنوان کرد: تمام درآمدها و هزینه ها در بودجه برمبنای نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت برای جبران افزایش قیمت ها، رقم های متفاوتی را برای مساعدت با مردم گذاشته است. وی از وجود سناریوهای مختلف در اجرای حذف ارز ترجیحی گفت و اظهار نمود: ما درحال بحث و گفتگو روی این سناریوها بصورت کارشناسی هستیم تا بهترین شیوه انتخاب گردد و مردم کمترین لطمه را ببینند. یکی از روش ها این است که کارت کالا داده شود تا مواد موردنیاز به اندازه ای که هر فرد نیاز دارد تامین شود. البته ممکنست سناریوی دیگری در نظر گرفته شود اما در نهایت مردم مطمئن باشند که دغدغه آنها در بحث افزایش قیمت رفع خواهد شد و مردم نگرانی از این مساله نداشته باشند.

منبع: