بیمارستان ها و هتل ها از پرداخت مالیات معاف شدند

به گزارش اجاره سازمان امور مالیاتی از محاسبه نرخ مالیات صفر درآمد بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی و تفریحی تا ۵ سال از زمان صدور پروانه بر مبنای قانون مالیات های مستقیم اطلاع داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، حجت الله مولایاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در نامه ای به مدیرکل مؤدیان متوسط سازمان امور مالیاتی، از معافیت مالیاتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری غیر دولتی اطلاع داد.
مطابق نامه مزبور، بر مبنای ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری غیر دولتی که از آغاز سال ۱۳۹۵ از جانب وزارت خانه های بهداشت یا گردشگری برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده، تا ۵ سال از زمان صدور پروانه و در مناطق محروم تا ۱۰ سال از زمان صدور مجوز از دستگاههای مربوطه، معاف از مالیات هستند و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آنها محاسبه می گردد.