شروع فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا حداکثر ۴۰۰۰ دلار

اجاره: فروش اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی که سه ماهه و معاف از مالیات، صفر بودن حق الوکاله تسویه نقدی (ریالی) و همین طور امکان تحویل فیزیکی ارز از خاصیت های آنست از فردا شنبه ۲۸ آبان شروع می شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بمنظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) از فردا شنبه ۲۸ آبان مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» اقدام نماید. ناشر اوراق، بانک مرکزی بوسیله بانک عامل است و اوراق با نام، تنها و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵ /۸ /۱۴۰۱ و ۲۵ /۱۱ /۱۴۰۱ خواهد بود. ‏ حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است. ضمناً باتوجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهی های مزبور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود. ‏پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار تنها به «ریال» خواهد بود. بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تامین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام می کند. اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید پیش از سررسید طبق بند (۹) خواهد بود. دارندگان اوراق در سررسید، می توانند یکی از روش های زیر را انتخاب کنند: الف) پرداخت حق الوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حق الوکاله ای دریافت نخواهد شد. نرخ حق الوکاله معادل هفت درصد (۷٪) مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند (۷) خواهد بود. مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است. نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاع رسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده می باشد. بانک عامل مکلف است بصورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را بعد از انجام هماهنگی لازم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حساب های معرفی شده نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی واریز نماید در صورت درخواست دارنده اوراق در خصوص بازخرید اوراق، بانک عامل موظف است طبق جزو (ب) بند (۶) و برمبنای ترتیبات بند (۷)، نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام نماید. در صورت مراجعه نکردن صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را برمبنای مفاد جزو (ب) بند (۶) و بند (۷) محاسبه و به حساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی کرده، واریز نماید. بعد از انجام تسویه حساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا قبل از آن حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)، بانک عامل موظف است بمنظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معاملات در مقاطع هفتگی به «اداره عملیات ارزی» (روز دوشنبه هر هفته)، اقدام نماید. ترتیبات اجرائی این بند، توسط اداره مذکور ابلاغ خواهد گردید. بانک عامل مکلف است بمنظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به دارندگان اوراق در سررسید (حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)) اطلاعات مربوطه را‏ به اداره عملیات ارزی اعلام نماید. اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده (۲۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود.
کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق بصورت جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداری کل و بودجه محاسبه و به حساب بانک عامل واریز خواهد شد.
اوراق بوسیله سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه و بازخرید می شود و انجام معاملات ثانویه اوراق امکان پذیر نیست.
همین طور ضروریست ضمن ارائه مفاد ضوابط به شرح بندهای فوق به خریداران اوراق، «تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» نیز از ایشان گرفتن می شود.

منبع: