رئیس سازمان خصوصی سازی: مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره وقت استقلال به دادگاه

به گزارش اجاره، رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات بخشنامه اجرائی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت را بعد از بحث و تبادل نظر تصویب کردند.
حسین قربانزاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بررسی کامل عملکرد مدیرعامل و هیأت مدیره وقت باشگاه استقلال، این افراد به بهتان کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع و کامل مطابق مواد ۷۲ و ۷۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، به مراجع قضائی معرفی گشتند. وی ادامه داد: سهامداران و هواداران به حق مطالبه دارند و وظیفه ماست که پیگیری نماییم. مدیران سرخابی ها بدانند، سازمان خصوصی سازی در این دوره، با هیچ کس عهد اخوت نبسته و دوران مماشات با سو مدیریت و تخلفات در باشگاه ها هم گذشته است. خوشبختانه از زمان بورسی شدن باشگاه های استقلال و پرسپولیس و نظارت سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی با هرگونه سو مدیریت، کتمان وقایع مالی و تخلفات برخورد خواهد شد. رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مدیرعامل وقت باشگاه استقلال با وجود وجود تکالیف مصرح قانونی و حتی تعهد و اقرار مکتوب متأسفانه به روشنی این تکالیف و تعهدات را نقض کرده و با هزینه کرد خارج از چارچوب و عرف، لطمات عدیده ای به باشگاه استقلال وارد کرده است و متأسفانه با وجود برگزاری جلسات گوناگون و پیگیری های مکرر سازمان خصوصی سازی اطلاعات مخدوش و ناقصی ارائه کردند و اعضای هیأت مدیره وقت نیز بدلیل کوتاهی در نظارت و پیگیری امور باشگاه باید مورد پرسش و بازخواست قرار بگیرند. قربانزاده اضافه کرد: البته ناگفته نماند که این جدیت در پیگیری و تعقیب قضائی در دوره ی جدید بورسی شدن این باشگاه ها اتفاق می افتد و حتما با همین شیوه نظارت و پیگیری برخی مدیران اسبق سرخابی ها نیز باید خیلی زودتر از این به دادگاه معرفی می شدند که متأسفانه این اقدام بدلایلی مثل تعارف و رودربایستی و یا بی توجهی انجام نشده که اگر انجام می شد ما شاهد چنین رویه های ناصوابی نبودیم. رییس کل سازمان خصوصی سازی اشاره کرد: سهامدار و هوادار چه گناهی دارند که هر دوره یک مدیرعامل می آید قبلی ها را تکفیر می کند و خودش در باغ سبزی نشان میدهد و باردیگر او می رود و این چرخه عیناً با مدیرعامل جدید تکرار می شود! وی افزود: ما همین الان هم نمی دانیم مدیرعامل فعلی چکار می کند و نگرانیم که صدای این اقدامات هم بعداً بلند شود به جهت اینکه از این چرخه جلوگیری نماییم، اولاً با ارسال نامه مبسوطی به دادستان کل کشور، کتمان وقایع مالی باشگاه استقلال را گزارش کردیم و خواهان بررسی بدون چشم پوشی هستیم و از جانب دیگر رو به آینده، نامه لغو تفویض انتخاب اعضای هیأت مدیره سرخابی ها را وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی امضا کردند و در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، اکثریت هیأت مدیره حتما افراد متخصص حوزه مالی و حقوقی خواهند بود که نظارت جدی و بی تعارفی بر عملکرد مدیرعامل داشته باشند.

منبع: