واگذاری ۵۹ و هشت دهم هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک ها

اجاره: از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، از آغاز سال ۱۳۹۴ (شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ کل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، شامل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی (حدود ۶۱ درصد) و ۴۴ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (حدود ۳۹) درصد بوده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (شش سال و شش ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت این وزارت خانه واگذار شده است. به عبارت دیگر به صورت میانگین در دولت قبل هر ساله مبلغ ۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، در حالیکه از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ (یک سال و ده ماه در دولت سیزدهم) در مجموع بالغ بر ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت این وزارت خانه واگذار شده است. در دولت سیزدهم به صورت میانگین، سالانه مبلغ ۳۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد طی مقطع مورد اشاره (یک سال و ده ماه دولت سیزدهم) معادل ۱۰۹ درصد کل واگذاری های دولت قبل نسبت به فروش دارایی های مازاد اقدام نموده اند.

سه بانک رفاه کارگران (مبلغ ۳۳۸ هزار میلیاردریال و ۳۰ درصد کل)، بانک ملی ایران (مبلغ حدود ۱۹۰ هزار میلیاردریال و حدود ۱۷ درصد از کل) و بانک صادرات ایران (مبلغ حدود ۱۶۲ هزار میلیاردریال و حدود ۱۴ درصد از کل)، به ترتیب بیشترین واگذاری ها را در سالهای ۱۳۹۴ تا پایان تیر ۱۴۰۲ داشته اند.

واگذاری دارایی های مازاد در سال ۱۴۰۱
در سال ۱۴۰۱ جمعاً ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مازاد در بانکهای تحت مدیریت این وزارت خانه انجام شده است که اطلاعات آن به شرح جدول زیر است.
عملکرد واگذاری به تفکیک هر بانک در سال ۱۴۰۱- ارقام به میلیاردریال

منبع: