مرکز آمار اعلام کرد؛ تورم ۴۵ و نیم درصدی مهر ۱۴۰۲

اجاره: در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کم شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف کننده – مهر ماه ۱۴۰۲ (۱۰۰ = ۱۴۰۰) از طرف مرکز آمار ایران اعلام گردید.
در مهر ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۶.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مهر ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور متوسط، ۳۹.۲ درصد بیش از مهر ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۳ واحد درصد کم شده است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در مهر ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، ۰.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۳ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه پیش از آنست. در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کم شده است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در مهر ماه ۱۴۰۲
نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه ۱۴۰۲ برابر ۴۵.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک های مختلف هزینه ای از ۴۴.۶ درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۵ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۱.۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۷ واحد درصد) ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.