جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳_۳۴ اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز جاده ها

به گزارش اجاره، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، صندوق تأمین خسارت های بدنی ۴ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا اوراق مالی اسلامی برای سرمایه گذاری در رفع نقاط حادثه خیز جاده ای به وزارت راه و شهرسازی می پردازد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان داده است که بر مبنای ماده ۴ تبصره ۱۵ لایحه که در مورد صندوق تأمین خسارت های بدنی است، این صندوق با تصویب شورایعالی حمل و نقل و ایمنی کشور مبلغ چهل هزار میلیاردریال به صورت نقدی یا اوراق مالی اسلامی برای سرمایه گذاری در رفع نقاط حادثه خیز جاده ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت کند.

منبع: