خاندوزی: ناترازی موجود ماحصل سیاست های دهه ۹۰ است

به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد اظهار داشت: مسأله ناترازی های چندگانه، معلول مجموعه ای از سیاست هایی است که در دهه ۹۰ باعث تشدید ناترازی ها در اقتصاد شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در همایش اقتصاد ایران اضافه کرد: تا قبل از دهه ۹۰ ارز نفتی پوشاننده ناترازی های بخش های مختلف بود و وقتی خللی در این راه فراهم گردید و سیاست ها اصلاح نشد تا جایی که ناترازی ها خویش را نمایان کردند. وی اظهار داشت: در دهه ۹۰ بیشتر از قبل شاهد ناترازی ها بودیم. باید برای حل این مسأله تصمیماتی اتخاذ شود تا خروجی آن کاهش ناترازی و رفع عیوب باشد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید نخبگان کمک کنند تا ناترازی ها برطرف شود و اجازه ندهیم کشور در راه توسعه به عقب بازگردد. خاندوزی تصریح کرد: بایستی رفع ناترازی ها با رویکرد کاهش نابرابری باشد. تجربه یک سال و نیم اخیر نشان داده سیاست های اقتصادی در این خصوص است. وی اظهار داشت: بعضی از ناترازی ها در دوره محدود قابل پذیرش است ما باید نگران ناترازی هایی باشیم که مستمر می شوند و این جاست که ما نیازمند اصلاح ساختار هستیم. وزیر اقتصاد در رابطه با سیاست ارزی اظهار داشت: نه رهاسازی نرخ ارز و نه میخکوب کردن آن، رویکرد منتخب برای اصلاح کشور نیست و باید نقطه بهینه ای در این شرایط انتخاب گردد.

منبع: