اطلاعیه سازمان مالیاتی درباره ی واریزی کارت به کارت

اجاره: سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که کلیه واریزی ها به حساب های تجاری به عنوان فروش تلقی می شود، اصرار کرد که حساب های غیرتجاری نیز بصورت مستمر پایش می شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، باتوجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق همچون درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد.
مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به شکلی اقدام نمایند که فقط مبالغ ناشی از کارهای اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.
بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز بصورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت کارهای تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرایم متعلقه خواهد شد.

منبع: