افزایش نرخ تورم در بخش خدمات در فصل پاییز چقدر بود؟

اجاره: در فصل پاییز بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۶.۷ درصد مربوط به گروه کارهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۷.۸ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات ۹۵۷.۲ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۸.۹ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۴.۶ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۷.۹ درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم فصلی
در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۸، ۹ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۲.۶درصد)، ۳.۷ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۸.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با ۳۵.۹ درصد مربوط به گروه «آموزش» و کم ترین تورم فصلی با ۰.۱ درصد مربوط به گروه «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و کارهای تصفیه است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۴.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۷.۰ درصد)، ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵۴.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۶.۷ درصد مربوط به گروه «فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۷.۸ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
کاهش تورم سالانه
در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۵۷.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۸.۸ درصد)، ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۷.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم سالانه با ۹۸.۵ درصد مربوط به گروه «فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کم ترین تورم سالانه با ۱۶.۶ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

منبع: