پزشکان پروانه های کاغذی طبابت را الکترونیکی کنند

به گزارش اجاره، دارندگان مجوز از سازمان نظام پزشکی می توانند مجوزهای کاغذی خویش را به شناسه یکتا تبدیل کنند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، اتصال سازمان نظام پزشکی در درگاه ملی مجوزها برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا مهیا شده است.
آن دسته از صاحبان کسب و کار که مرجع صدور مجوزشان سازمان نظام پزشکی است می توانند جهت دریافت شناسه یکتا به درگاه ملی مجوزها رجوع کنند.
گفتنی است؛ مجوزهای تبلیغات کالاهای سلامت محور، طب سوزنی، تبلیغات مؤسسات پزشکی، تبلیغات مطب و دفتر کار، پروانه طبابت، پروانه دفتر کار و فعالیت در مراکز درمانی از جانب سازمان نظام پزشکی صادر می شود که برای آنها امکان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا مهیا شده است.
براساس حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، باید همه مجوزهای کاغذی تا آخر سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند. امکان تبدیل غیرحضوری و مجانی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از راه درگاه ملی مجوزها برای صاحبان کسب و کار از دیماه ۱۴۰۲ مهیا و عملیات تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا شروع شده است.

منبع: