فراخوان وزارت اقتصاد از تشکلهای تولیدی: بخشنامه های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود

به گزارش اجاره، دبیر هیأت مقررات زدایی در نامه ای به رؤسای اتاق های تجاری، اصناف، تعاون و رؤسای انجمن های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اظهار داشت: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین نافذ هستند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر دبیر هیأت مقررات زدایی در نامه ای به رؤسای اتاق های تجاری، اصناف، تعاون و رؤسای انجمن های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اعلام نمود: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین نافذ هستند.
در متن این نامه آمده است؛
همانطور که مستحضرید؛ برمبنای ماده (۲۴ (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، دولت و دستگاه های اجرائی موظفند بمنظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجرا، به اطلاع عموم برسانند.
از سوی دیگر برمبنای ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه های اجرائی موظفند هرگونه بخشنامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خودرا بلا فاصله در سامانه ملی قوانین ومقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است.
نظر به عزم دولت در خصوص ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری محیط کسب وکار، بخشنامه های اجرائی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به پیوست، تقدیم می شود.
به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت نظارت مستمر بر اجرای کامل این دو بخشنامه، خواهشمند است به اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی ذیل آن مجموعه ابلاغ فرمائید درصورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر دو بخشنامه پیوست، مستندات مربوطه را در پیامرسان های بله یا ایتا به شماره ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ ارسال و یا با شماره ۳۹۹۰۴۱۴۲- ۰۲۱ تماس حاصل بفرمایند.