حساب واحد ارزی تشکیل شد

به گزارش اجاره، مدیرکل خزانه داری کل کشور اظهار داشت: حساب های واحد ارزی افتتاح شده و مبالغی که امکان گردش ارزی در کشور داشته و به صورت ارزی دریافت شده، به این حساب ها واریز شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی بنانی مدیرکل خزانه خزانه داری کل کشور به صدا و سیما اظهار داشت: حساب های واحد ارزی افتتاح شده و مبالغی که امکان گردش ارزی در کشور داشته است و به صورت ارزی دریافت شده در این حساب ها واریز شده است که صورت حساب این حساب ها را هم بانک مرکزی دارد.
وی اضافه کرد: سال جاری در تبصره ۱۴ قانون بودجه حساب واحد ارزی با هدف تمرکز حساب های در ارتباط با منابع ارزی هدفمندسازی یارانه ها تاکید شده و این حکم قانونی هم سال جاری اجرا شده است.
مدیرکل خزانه داری کل کشور تصریح کرد: در اصل ۵۳ قانون اساسی به تمرکز دریافت ها و پرداخت ها دولت تاکید و این حکم حساب واحد ارزی هم بنابراین در نظر گرفته شده است.
بنانی افزود: بر این اساس همه درآمدها و دریافت های دولت باید گردش خزانه داشته باشد و دریافت های ارزی هم مشمول این مورد هستند تا دریافت ها شفاف شود و قابلیت رصد دریافت ها و پرداخت های دولت فراهم گردد.
وی اظهار داشت: الان از هر منبعی درآمد ارزی وصول شود شامل این که این منابع در ارتباط با درآمد شرکتهای دولتی باشد یا درآمدهای عمومی خود دولت، باید گردش خزانه داشته تا شفافیت انضباط مالی وجود داشته باشد.
مدیرکل خزانه داری کل کشور خاطرنشان کرد: بر مبنای بند ز تبصره ۱۴ قانون بودجه، شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیشبینی شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور واریز نمایند.