منظور: رشد ۳۸۰ درصدی اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی

به گزارش اجاره، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی از ۱۳۱ همت در سال ۱۳۹۹ به ۶۳۰ همت در سال ۱۴۰۳ بالا رفته است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در ادامه تشریح خاصیت های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام نمود: «اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان (همت) در سال ۱۳۹۹ به ۶۳۰ همت در سال ۱۴۰۳ بالا رفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در طول این مدت، متوسط پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۶۱۷ هزار تومان به یکهزار و ۶۹۰ هزار تومان بالا رفته است.

هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان برای مساعدت با تغذیه کودکان گرفتار سو تغذیه
در ادامه رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود نوشت: تعداد مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۳.۲ میلیون خانوار به ۳.۹ میلیون خانوار بالا رفته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: همچنین، در دولت سیزدهم برای مساعدت با تغذیه کودکان گرفتار سو تغذیه، مبلغ ۸۴۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۱، ۷۲۸ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.