۶ برنامه جدید سازمان امور مالیاتی برای مودیان خوش حساب

اجاره: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای ۶ محور را در اجرای اقدامات مربوط به جایزه خوش حسابی مودیان در اجرای ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم به ادارات کل مالیاتی ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی کشور درباب جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم بخشنامه ۶ بندی خطاب به ادارات کل سازمان امور مالیاتی صادر کرد.
در این بخشنامه آمده است: بمنظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد:
۱. شرط لازم برای برخورداری از مزایای ماده مذکور ارائه دفاتر ترازنامه حساب سود و زبان و مدارک طی سه سال متوالی توسط مؤدیانی است که به سبب قانون مکلف به نگهداری دفاتر ترازنامه و حساب سود و زبان هستند یا در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۷٫۵۱ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۸ مبادرت به انجام تکالیف صاحبان مشاغل گروه اول موضوع بند (الف) ماده ۲ بخشنامه اجرائی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ می نمایند.
۲. عدم پذیرش تعدادی از هزینه ها و یا رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم مانع برخورداری از مزایای ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.
۳. منظور از مالیات در ماده ۱۸۹ قانون مذکور، حسب مورد اصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل است که طی سه سال متوالی در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت شده باشد. بدین سبب محروم نمودن مؤدی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده به سبب عدم پرداخت جرایم مالیاتی مالیات سایر پرونده های مالیاتی مؤدی مالیات سایر سنوات یا سایر منابع مالیاتی، موضوعیت ندارد.
۴. کتمان درآمد در هر یک از سال های مذکور در ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم مانع بهره مندی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده خواهد شد.
۵. در مواردی که بعد از اعطای جایزه خوش حسابی کتمان درآمد مؤدی مشخص شود علاوه بر مطالبه مالیات کتمان شده جایزه اعطا شده نیز به سبب برگ تشخیص متمم با برگ قطعی اصلاحی حسب مورد مطالبه خواهد شد.
۶. درباب مؤدیانی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد مالیات هر سال باید در سال مالی تسلیم اظهارنامه پرداخت گردد.

منبع: