رشد تورم دلاری کالاهای صادراتی در سال قبل

اجاره: تمرکز آمار اعلام نمود تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری در ۴ فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل برابر با ۰.۴- درصد است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز آمار اعلام کرد؛ قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردارست. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است.
اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبت شده گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می شود.
ذکر این نکته لازم است که برای محاسبه شاخص فصل زمستان ۱۴۰۲ از داده های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. پس نتایج اعلام شده بصورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه صورت گیرد.
شایان ذکر است که بعد از استخراج و ارایه داده های قطعی سال ۱۴۰۲ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از طرف مرکز آمار بازبینی شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد.
شاخص قیمت کل ریالی
در فصل زمستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی ۱۹۳.۴ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۸.۷ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۰.۵ درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل دلاری
در فصل زمستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری برابر با ۱۰۴.۵ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۰.۹ درصد افزایش و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۰.۴ درصد کاهش داشته است.
افزایش تورم فصلی ریالی
در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳.۷ درصد)، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۰.۰ درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و …» و کمترین تورم فصلی با ۰.۰ درصد مربوط به گروه «اشیا هنری، اشیا کلکسیون و…» است. گروه «کفش، کلاه، چتر آفتابی و…» نیز با تورم ۰.۴- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.
کاهش تورم فصلی دلاری
در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۰.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲.۰ درصد)، ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی
در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۸.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۸.۱ درصد)، ۹.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۴۷.۷ درصد مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۰ درصد مربوط به گروه «اشیا هنری، اشیا کلکسیون و…» است.
کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری
در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۰.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳.۴ درصد)، ۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش تورم سالانه ریالی
در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی در ۴ فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۳۰.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۸ درصد)، ۶.۳ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و…» و کمترین تورم سالانه با ۱۰.۶ درصد مربوط به گروه «اشیا هنری، اشیا کلکسیون و….» است.
افزایش تورم سالانه دلاری
در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های دلاری در ۴ فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل برابر با ۰.۴- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۰.۶- درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
برای مشاهده اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.