الحاق موارد از قلم افتاده به بودجه ۱۴۰۳

اجاره: اجاره: باتوجه به نامه مجلس شورای اسلامی، معاون رییس جمهور پیوست موارد از قلم افتاده جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، برمبنای نامه ۱۰ تیر ماه مجلس شورای اسلامی، موارد از قلم افتاده جداول بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به دولت ارسال شد که در ۱۳ تیر ماه این موارد توسط معاون اول ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید.
مطابق با این مکاتبه پنج مورد از جداول بودجه سال ۱۴۰۳ گرفتار تغییرات شده است. همین طور پیوست شماره ۱ قانون بودجه در دو بند گرفتار تغییر شده است.
موارد از قلم افتاده به شرح زیر است:

منبع: