اجاره

مهر بررسی کرد؛ بودجه انقباضی دولت برای سال آینده نگاه ویژه به مالیات و فروش نفت

اجاره: تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه بصورت انقباضی بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است. به گزارش […]

اجاره

مدیرعامل سازمان حسابرسی: فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه به هیچ عنوان حقیقت ندارد

به گزارش اجاره، مدیرعامل سازمان حسابرسی اظهار داشت: برخی مواردی که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص بعنوان ۹۲ هزار میلیارد تومانی آمده است را تأیید نمی نماییم و امکان […]