اجاره

رئیس اتاق بازرگانی اهواز انتقاد کرد نگاه سازمان های متولی صادرات درآمدی است نه توسعه ای

به گزارش اجاره، خوزستان رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار داشت: متاسفانه نگاه سازمان های متولی صادرات نگاه درآمدی است و نه نگاه توسعه ای و این مسئله مانع توسعه صادرات […]