اجاره

احتمال تهاتر ارز صادراتی خشکبار با تلفن همراه و مخالفت واردکنندگان

اجاره: هفته جاری مجموعه وزارت صمت با انجمن  واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مذاکراتی درباب تهاتر ارز صادراتی خشکبار و زعفران و گیاهان دارویی با واردات موبایل به پیشنهاد صنوف […]