اجاره

مقام مسئول سازمان مالیاتی خبر داد: استفاده از معافیت مالیاتی تنها در صورت تسلیم اظهارنامه تا خرداد

به گزارش اجاره معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برخورداری از معافیت یا مشوق مالیاتی اشخاص حقیقی، منوط به عرضه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی یعنی […]