اجاره

تولید پوشش اپوکسی خودترمیم شونده کاربردی در زیر آب برای مقابله با خوردگی

به گزارش اجاره محققان دانشگاه های حکیم سبزواری، صنعتی اصفهان و دانشگاه میلان ایتالیا در پژوهشی بین المللی، پوشش اپوکسی خودترمیم شونده با قابلیت عملکرد در زیر آب تولید کردند.به […]