اجاره

بابایی کارنامی: عملکرد بورس فراتر از مذاکرات بین المللی به نحوه مدیریت پولی و مالی بستگی دارد

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عملکرد بورس فراتر از مذاکرات بین المللی و سیاست خارجی به نحوه مدیریت پولی و مالی بستگی دارد.به گزارش اجاره به […]

اجاره

مقام مسئول خبر داد؛ واریز اعتبار سازمان هدفمندی برای تأمین آب آشامیدنی استان خوزستان

به گزارش اجاره مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها از پرداخت ۵۷۵ میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی وتامین آب آشامیدنی استان خوزستان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها […]

اجاره

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد؛ ۱۵ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

به گزارش اجاره معاون سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های […]