اجاره

کمیسیون اقتصاد دولت موافقت کرد؛ ساخت نخستین راه آهن کشور با مشارکت بخش خصوصی، جزئیات تامین مالی

به گزارش اجاره کمیسیون اقتصاد دولت با راه اندازی راه آهن ۲۷۱ کیلومتری بیرجند-بافق-مشهد به صورت مشارکت بخش خصوصی با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با هزینه […]