اجاره

از سوی سازمان امور مالیاتی؛ شرایط برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمد صادراتی اعلام گردید

به گزارش اجاره سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای دستورالعمل نحوه استفاده از نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای صادراتی را اعلام نمود.به گزارش اجاره به نقل از […]