صادرات دام ممنوع گردید

اجاره: معاون وزیر کشاورزی از اعمال ممنوعیت صادرات دام برای تنظیم بازار گوشت و جلوگیری از افزایش نوسانات در بازار محصولات پروتئینی اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، طی سال های اخیر همواره صادرات دام زنده به جز در مقاطعی خاص، آزاد بوده و دام سبک از مرزهای غربی و دام سنگین از مرزهای شرقی کشور صادر می شد، چراکه پیش از این و در سال های نه چندان دور شاهد قاچاق دام زنده از همین مرزها بودیم.

اما طی ماه های اخیر با نوسانات قیمتی در بازار محصولات پروتئینی بخصوص گوشت قرمز مواجه بودیم و همین عامل سبب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید که برای تنظیم بازار گوشت قرمز باید صادرات دام زنده ممنوع می گردد.

در همین راستا مرتضی رضایی – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام – هم به ایسنا، اظهار داشت: از هفته گذشته صادرات دام ممنوع گردید تا بتوانیم بازار گوشت قرمز را کنترل و از نوسانات آن جلوگیری نماییم.

وی تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که با ممنوعیت صادرات دام، قاچاق و صادرات غیرقانونی آن رونق نگیرد و دامی از کشور خارج نشود.