طی فصل تابستان؛ تورم تولیدکننده باغداری و دامداری ۴۶ درصد افزایش یافت

اجاره: شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل تابستان ۱۳۹۷ را منتشر نمود. بر این اساس شاخص «زراعت و باغداری» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۶۵.۱ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۱.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم معادل ۲۸.۹ درصد افزایش است.
شاخص گروه «غلات» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۷۸.۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۴.۱ درصد افزایش است.
شاخص گروه «میوه ها و میوه های آجیلی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۸۷.۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۶.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۴۵.۹ درصد افزایش است.
شاخص گروه «سبزیجات» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۵۱۸.۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۲۴.۹ درصد افزایش است.
شاخص گروه «موادخام طبقه بندی نشده» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۷۰.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷.۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۱۶.۱ درصد افزایش است.
شاخص دامداری سنتی
شاخص «دامداری سنتی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۳۳.۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۱۸.۳ درصد افزایش است.
شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۲۶.۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱.۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۲۵.۴ درصد افزایش است.
شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۵۳.۵ است که نسبت به فصل مشابه سال ۴۰.۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۱۹.۲ درصد افزایش است.
شاخص گروه «گوسفند و بره» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۴۷.۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۲۷.۴ درصد افزایش است.
شاخص گروه «سایر محصولات حیوانی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۹۹.۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) هم برابر با ۸.۱ درصد افزایش است.