تا استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق؛ ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متوقف گردید

اجاره: گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور اعلام نمود: تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه۴ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی تا فراهم شدن شرایط مورد نظر اجتناب کنند.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، بر طبق این بخشنامه که خطاب به ناظرین حوزه های نظارت گمرکات استان ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی مستقل درباب گمرکات اجرائی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه‌ی اقتصادی ابلاغ گردید، در امتداد رسیدگی به مسائل و مشکلات فیمابین مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی و گمرکات اجرائی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم درباب رویه های موجود و با عنایت به مشکلات گمرکات در نحوه‌ی اجرای بخشنامه های مرتبط، جلسه مشترکی با حضور نمایندگان تام الاختیار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه‌ی شورای عالی مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی، وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۹۷ در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
بر این اساس طبق صورتجلسه‌ی مذکور مقرر شد، صرفاً سپس استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی، سوژه مصوبه‌ی مربوط به امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی اقدام نماید.
بر اساس مفاد بخشنامه یاد شده، استقرار کامل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی به اذعان گمرکات اجرائی مستقر در این مناطق به صورت کامل در بعضی موارد محقق نشده است و به سبب این بخشنامه، موکداً تاکید شده، گمرکات اجرائی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی اجتناب کنند.
همچنین طبق مفاد بند ۶ صورتجلسه‌ی مذکور، مقرر شد با عنایت به ممنوعیت ترانزیت و ورود کالاهای گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی و سرزمین اصلی مطابق بند ۵ این صورتجلسه، وزارت صمت سیاست خودرا در مورد توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ در این مناطق تعیین کند.