گزارش اجاره به نقل از مهر؛ آخرین وضعیت تسویه بدهی های دولت، تهاتر ۸۷ میلیاردی با ستاد امام

اجاره: بررسی وضعیت تهاتر بدهی های دولت نشان داده است که تابحال ۵۰۰ فقره اسناد تسویه خزانه نوع اول به مبلغ ۱۲.۱۵ هزار میلیارد ریال صادر گردیده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنا بر گزارش مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹، ۵۰۰ فقره اسناد تسویه خزانه نوع اول (به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول) به مبلغ ۱۲.۱۵ هزار میلیارد ریال صادر گردیده است که از این مبلغ حدود ۸۷۲ میلیارد ریال صرف تهاتر بدهی دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (بابت امالک آموزش و پرورش) با طلب دولت از این ستاد و شرکت های زیرمجموعه شده است. همین طور تا این تاریخ تعداد ۴۰۹ فقره اسناد تسویه خزانه نوع دوم (به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از راه تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی و در نهایت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی) به مبلغ ۱۶۱.۳ هزار میلیارد ریال صادر گردیده است. در گزارش وزارت اقتصاد سهم بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی به تفکیک گزارش نشده است. با توجه به این برمبنای اطلاعات موجود می توان گفت از مبلغ مزبور ۱۷.۵ هزار میلیارد ریال صرف تسویه بدهی های شرکت نفت به بانک ها و بانک مرکزی و در مقابل افزایش سرمایه دولت در این شرکت شده و بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت با بدهی این سازمان و شرکت های زیرمجموعه به بانک های رفاه کارگران، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین و… تسویه شده است که حاکی از سهم حداقل ۵۰ درصدی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از اوراق تسویه نوع دوم است.