از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی صورت گرفت دستورالعمل واریز ۱۰ درصدحق الزحمه پزشکان بعنوان مالیات ابلاغ گردید

اجاره: رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ را ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ۸ بند برای ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ در خصوص «کلیه مراکز درمانی شامل دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به سبب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از جانب بیمار پرداخت می شود بعنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا اختتام ماه پس از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که بعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد.» ابلاغ نمود.
جزئیات این بخشنامه به شرح زیر است.

منبع: