تولید گوشت قرمز ۱۹ درصد افزایش یافت

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در تیر ۱۳۹۹ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ در حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در تیر ماه سال جاری از طرف مرکز آمار ایران منتشر گردید. برمبنای نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور در ماه تیر ۱۳۹۹ جمعاً ۳۶.۲ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. برمبنای نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۰.۴ هزار تن، ۵۶.۳ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود مختص کرده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۲.۴ هزار تن، بز و بزغاله با ۲.۷ هزار تن و سایر انواع دام با ۷۰۹ تن، به ترتیب ۳۴.۲ درصد، ۷.۵ درصد و ۲ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده اند. مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در تیر ۱۳۹۹ با ماه مشابه ۱۳۹۸، نشان دهنده افزایش ۴۴ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در تیر ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ برای گوسفند و بره ۴۶ درصد، برای بز و بزغاله ۳۵ درصد، برای گاو و گوساله ۴۵ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۹۵ درصد افزایش، و برای شتر و بچه شتر ۲۴ درصد کاهش داشته است. نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در تیر ۱۳۹۹ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ در حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.