کمترین و بیشترین نرخ تورم استان ها در سال ۹۹

به گزارش اجاره گزارش مرکز آمار نشان می دهد، نرخ تورم سالانه ۱۳ استان از نرخ تورم کل کشور پارسال کمتر و ۱۴ استان هم بیشتر از نرخ تورم کل کشور است.
به گزارش اجاره به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در سال گذشته، نشان داده است نرخ تورم کل کشور در سال قبل به رقم ۳۶.۴ درصد رسیده است. بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان مبین این است که در سال ۱۳۹۹ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور در ارتباط با استان کرمانشاه با ۴۰.۱ درصد و کمترین نرخ تورم در ارتباط با استان مرکزی با ۳۳.۳ درصد است. همینطور شکاف نرخ تورم بین استان های مختلف در سال ۱۳۹۹، ۶.۸ درصد است که نسبت به سال قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

منبع: