در اردیبهشت ۱۴۰۰؛ فاصله تورمی دهک های هزینه ای کم شد

اجاره: برمبنای اعداد مربوط به تورم در بین دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه، ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران؛ برمبنای اعداد مربوط به تورم در بین دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۷، ۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۸.۳ درصد) ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل فاصله تورمی بدون تغییر مانده است. نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برابر ۴۱، ۰ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۴۰.۱ درصد برای دهک های اول و پنجم تا ۴۷.۵ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۴۴.۸ درصد برای دهک دهم تا ۵۰.۱ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۰.۹ درصد برای دهک اول تا ۴۸.۲ درصد برای دهک دهم است.

منبع: